De lokale democratie bruist. Om succesvol te zijn, moeten lokale overheden zich steeds sneller aanpassen en innoveren. De continu en elkaar snel opvolgende veranderingen dwingen hen steeds wendbaarder te worden. Hoe blijf je relevant?

Ontwikkel je responsiviteit

  • Ga adaptief om met de veranderingen die op je afkomen
  • Werk samen met een diversiteit aan partijen
  • Vertel je verhaal
Download de whitepaper

Samenwerken met Yolk

Lokale overheid in transitie

Gemeenten hebben de afgelopen jaren een grote hoeveelheid aan veranderingen op zich af zien komen. Veel zijn gefuseerd of gaan fuseren, de eerste periode van decentralisaties is pas net achter de rug en er wordt nog geworsteld met de uitdagingen die dit met zich meebrengt. Tegelijkertijd is bij een groot aantal lokale overheden het nieuwe werken ingevoerd, waardoor ambtenaren een andere manier van werken moeten aanwennen. Groepen inwoners nemen steeds meer taken van gemeenten over, bijvoorbeeld middels het Right to Challenge of via vormen van zelforganisatie. En de volgende grote uitdaging – de Omgevingswet – ligt al op de loer.

Nieuwe verhoudingen tussen gemeente en burger

Niet alleen het takenpakket van de gemeentelijke overheid verandert, maar ook de verhouding tussen de gemeente, organisaties en bewoners verschuift. De gemeenteambtenaar moet zichzelf nieuwe rollen eigen maken. Die van de netwerkende, participerende en responsieve overheid. Een overheid worden die steeds meer samenwerkt met het bedrijfsleven en partners uit het maatschappelijk middenveld, omdat de overheid alleen de complexe problemen niet meer kan oplossen. Een responsieve overheid sluit zich aan bij wat er in de samenleving gebeurt en is ondersteunend in plaats van dat zij zelf organiseert.

Meer stijlflexibiliteit voor ambtenaar en leidinggevende

De ambtenaar van nu heeft een grote mate van stijlflexibiliteit nodig. Hij moet in elke situatie kunnen beoordelen welke rol hij moet aannemen. Voor de ambtelijke en politieke leiding geldt een identieke uitdaging. Van leidinggevenden wordt meer dan ooit verwacht dat zij verschillende leiderschapsstijlen beheersen.

Een integrale en fundamentele aanpak voor verandering

Recent onderzoek van BDO legt bloot dat gemeenten zelf nauwelijks geloven dat zij in staat zijn de vele veranderingen die op hen afkomen tot een goed eind te brengen. Het schort met name aan veranderkundige kwaliteit van de leidinggevenden en adequate interne. Dit vraagt om een integrale en fundamentele aanpak. In de eerste plaats op het hoogste niveau: een heldere keus waar de gemeente voor staat en gaat, n de overtuiging dat de keus daadwerkelijk tot het gewenste resultaat leidt: of dat nu betere zorg is voor de burgers, of betere dienstverlening op ander terrein. Wie deze overtuiging heeft, is werkelijk betrokken bij de ambities en creëert een gemeentelijke organisatie met een integrale én fundamentele aanpak door middel van een combinatie van deze interventies, is een gemeente die een werkelijk succesvolle transformatie ondergaat.