Yolk Privacyverklaring

Algemene Voorwaarden Yolk

Algemene Voorwaarden Yolk

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de ene partij, opdrachtnemer (Yolk BV), zich tegenover de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om ten behoeve van de organisatie van de opdrachtgever advieswerkzaamheden te (doen) verrichten. De overeenkomst van opdracht wordt schriftelijk vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

1.2 Opdrachtnemer: Yolk BV die als partij een overeenkomst met opdrachtgever heeft gesloten tot het leveren van producten en/of diensten.

1.3 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of non-profitinstelling met wie opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.

1.4 Partijen: De opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.5 Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie van levering van één of meer producten en/of diensten van opdrachtnemer.

 

 1. Algemeen

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst met opdrachtnemer verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer en dat hij met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit uitdrukkelijk in een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever wordt opgenomen.

2.4 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor opdrachtnemer niet bindend en niet van toepassing.

 

 1. Aanbieding en acceptatie

3.1. Alle aanbiedingen door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn vrijblijvend.

3.2 Aanbiedingen of prijsopgaven gedaan door opdrachtnemer zijn 30 dagen geldig tenzij anders vermeld.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever als de opdrachtgever een aanbieding van opdrachtnemer per e-mail, online ondertekening of anderszins schriftelijk accepteert. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mondeling mee instemt dat opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 1. Aanvang en uitvoering overeenkomst

4.1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. Mocht opdrachtnemer er niet in slagen om een deadline te halen dan wordt dit tijdig gemeld bij de opdrachtgever en wordt er onderling afgesproken wat de vervolgstappen zijn.

4.2 Als en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Als de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

 1. Wijziging van de overeenkomst

5.1. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Bedoelde wijziging of aanvulling van de overeenkomst geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

5.3. Als de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Opdrachtnemer is gerechtigd aan opdrachtgever meerkosten in rekening te brengen.

 1. Duur en afsluiting van de overeenkomst

6.1. De duur van de overeenkomst kan behalve door de inspanning van opdrachtnemer worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Opdrachtnemer kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de overeenkomst zal zijn. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen als dat schriftelijk is overeengekomen.

6.2 In financiële zin is de overeenkomst afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient opdrachtnemer hierover binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Als de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

 1. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

7.1. Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben volgens de overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Opdrachtnemer dan wel de opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

7.2 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

 

8.Opschorting en ontbinding

8.1. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten en/of diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting tegenover opdrachtnemer niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

8.2 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden als:

A: Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

B: Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.

C: Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

 

 1. Betaling

9.1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

9.2 Als de opdrachtgever niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

9.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

9.4 Als Opdrachtgever controle wenst van een registeraccountant naar aanleiding van een declaratie, wordt daaraan medewerking verleend. Kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van Opdrachtgever.

9.5 Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Als de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

9.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de advieswerkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

 

 1. Intellectueel eigendom

10.1. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software en overige producten van de geest die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van opdrachtnemer, voor zover deze niet al aan derden toekomen. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding kan daarom alleen gebeuren na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

10.2 De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, de (des)kundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken overeenkomst mag worden vertrouwd.

11.2 Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de overeenkomst in rekening gebrachte honorarium.

11.3 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat opdrachtgever opdrachtnemer terstond na de ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkige product of dienst.

 

 1. Overmacht

12.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk als een tekortkoming niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer en het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan maar daartoe niet beperkt (naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen): vervoers- en/of communicatie- storingen en stagnatie bij derden waarvan opdrachtnemer afhankelijk is, waaronder nadrukkelijk begrepen leveranciers van clouddiensten, communicatieverbindingen en andere onderdelen van de informatie technische infrastructuur die opdrachtnemer gebruikt.

12.2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort.

 

 1. Geheimhouding

13.1. Opdrachtnemer neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die hem in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen, tenzij op opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, Opdrachtnemer zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de opdrachtgever opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen verkregen is. Opdrachtnemer dient alle in het kader van de overeenkomst noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

13.2 De opdrachtgever mag, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van opdrachtnemer, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

 

 1. Toepasselijk recht

14.1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.