Burgertop Gemeente Leiden, Yolk

Actief in gesprek over
de toekomst van je stad

Als een groep actieve burgers in zijn woonplaats Leiden hem benadert om mee te werken aan de burgertop L750, stapt Henny in deze uitdaging. Inwoners gaan actief in gesprek over de toekomst van hun stad.

Van augustus 2016 tot en met 2017 werkte hij met de kerngroep en de gemeente Leiden aan het initiatief dat bestond uit vier stappen: 70 gesprekken in huiskamers waarbij ideeën werden opgehaald, het organiseren van de burgertop, het vervolg (burgerpanels die samen met experts en ambtenaren een aantal ideeën uitwerken) en een burgerfestival.

Yolk Vereenvoudigen

Vereenvoudigen

Vereenvoudigen, Burgertop Leiden

De eerste stap is het beschrijven van het proces in vier stappen: van huiskamergesprek tot en met het burgerfestival. Het schrijven van plan van aanpak inclusief funding.

Yolk Verbinden

Verbinden

Verbinden, Burgertop Leiden

Op basis van het plan wordt contact gelegd met de gemeente Leiden en afspraken gemaakt over samenwerking. Inhoudelijk blijven de burgers verantwoordelijk, maar met de gemeente wordt een proces gestart om ook de ambtenaren en politiek te betrekken. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij King for a Day, een project waarbij jongerenambassadeurs (veelal studenten) actief op zoek gaan naar ideeën van jongeren voor hun leef en woonomgeving.

Yolk Versnellen

Versnellen

Versnellen, Burgertop Leiden

Om het draagvlak te vergroten worden lunchlezingen en workshops gegeven aan ambtenaren en de raadscommissie burgerparticipatie en gesprekken gevoerd met de verantwoordelijk wethouder.

Responsiviteit

Dit levert het op:

  • Actieve deelname van circa 500 inwoners van Leiden aan huiskamergesprekken, ook van mensen die normaliter niet meedoen
  • Een burgertop waarop meer dan 350 mensen spraken over thema’s die Leiden mooier maken
  • 6 concrete thema’s waar burgers en ambtenaren met elkaar aan de slag zijn om Leiden te verfraaien
  • Uiteindelijk, zo weten we uit onderzoek, meer vertrouwen van de inwoners in de lokale overheid.
Lees hier alles over

Aan de slag!

Yolk begeleidt organisaties in het omgaan met (maatschappelijke) veranderingen. In bedrijven gaat het vaak over reageren op externe ontwikkelingen, bij overheid om het vormgeven van werkelijke participatie. Daarbij ligt de focus op de veranderende rollen van ambtenaren en politiek en de ontwikkeling die de organisatie heeft te ondergaan.